кет

 • 121ит — жеген терідей. Жұлма жұлма болған, түте түтесі шыққан. – Бір әңгімені нәшіне келтіріп айтайын десең, и т ж е г е н т е р і д е й жан жағынан жұлмалап, берекесін бек кетіресіңдер, – деді қарт (К. Сегізбаев, Беласқан, 200). Ит жүн. Иттің жүні… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 122күмпілдет — … 2. ауыс. Көпірте сөйлеу, өсіріп айту. Пәлен жерде пәлен кіре атқыға кетіпті, түген жерде түгенше адамды көшкі әкетіпті деп к ү м п і л д е т к е н д е жүректі күпті қылады (Қ. Ысқақ, Тұйық, 115) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 123оязы — ет. Еті азаю, арықтау. – Мына құлантұяғыңның (ат) еті о я з ы п кетіпті. Жиреніңді мініп кет (Ғ.Мүсірепов, Ұлпан, 94) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 124сауаптық — зат. Сауап боларлық, шапағаттық. Мен сорлыны көре кет. Әр кез сауап іздесең, С а у а п т ы қ қ а қозымды Бір қайырып бере кет (Алпамыс батыр, 301) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 125сүдін — … – Қасындағы кісінің түрі қандай? – Түрі? Киімі ме? – деп сұрады. – Жоқ, былай, бет пішіні, с ү д і н і (Ж.Нәжімеденов, Кішкентай, 100). Сүдінін қашырды. Түрін бұзды, сәнін кетірді. Ділмарлардың тағылымды дәстүрі мен сөз саптау үрдісінің… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 126тоған — жығылды. Тоған жырылып кетіп, су басқа жаққа ақты д.м. Кеңөзектегі т о ғ а н ж ы ғ ы л ы п кетіпті (Қ.Омарұлы, Әле, 14) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 127АЭРАТОРЫ — установки, применяемые при эксплуатации рыбоводных прудов для обогащения воды кислородом воздуха. А. разделяются на механические (вода разбрызгивается в воздухе) и пневматические (воздух нагнетается в воду под давлением). В зимовальных прудах… …

  Прудовое рыбоводство

 • 128ДРОБИЛКИ — машины для измельчения кормов. В прудовом хозяйстве широко применяют молотковые Д. типов ДММ ОД ДЖ 0,5 (рис. 28). Дробилка молотковая ДММ 0,3 состоит из загрузочного бункера, корпуса и молоткового барабана, являющегося рабочей частью машины.… …

  Прудовое рыбоводство